Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

 

Evlenmek de boşanmak da bireylerin sahip olduğu ve kanunla düzenleme altına alınan yasal hak ve özgürlüklerdendir. Boşanma esasları Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku’nda, evlilik ve evlilik birliğini sona erdiren durumlar yasa koyucu tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Boşanma ile ilgili hükümler Kanun’un 161 ve 184. maddeleri arasında yer almaktadır. Türk Medeni Hukuku’na göre boşanma sadece dava yolu ve mahkeme kararı ile olabilir.  

Boşanma sebepleri nelerdir? 

Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri sınırlı sayıdaki maddeler halinde düzenlenmiş ve bu hükümlerin dışında başka bir sebep gösterilerek boşanma gerçekleşememektedir. 

Boşanma davalarından anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın da boşanmanın maddi ve manevi sonuçları ile varsa çocukların velayeti gibi tüm hususlar hakkında anlaşarak evlilik birliğini bir protokol (anlaşma) ile Mahkeme huzurunda sona erdirmesidir. Çekişmeli boşanma davası ise taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu veya daha çok kusurlu olduğunun tespit edilmesi, maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri ile velayet ve malların paylaşımında anlaşmazlıkların olduğu boşanma davasıdır. 

Çekişmeli boşanma davası; genel boşanma sebepleri veya özel boşanma sebepleri olarak iki farklı kategoride açılır. Genel boşanma sebepleri;  

  • Evlilik birliğinin ortak hayatı kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılması,  
  • Şiddetli geçimsizlik,  
  • Akıl ve ruhi uyuşmazlık nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal alması,  
  • Hakaret, şiddet, güven sarsıcı hareketler,  
  • Evlilik sorumluluklarını yerine getirmeme şeklindedir. 

Özel boşanma sebepleri; 

  • Zina nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) , 
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası (TMK m. 162), 
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleriyle boşanma davası (TMK m. 163), 
  • Terk sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164), 
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165) şeklindedir. 

Boşanma davası açacak olan eş; davasını yasada belirtilen boşanma nedenlerinden en az birine dayandırmak durumundadır. Eğer boşanma davasında gösterilen sebepler ispat edilirse hakim boşanmaya karar verir.  

Boşanma için nereye, hangi mahkemeye başvurulur? 

Türk Medeni Kanunu madde 168’e göre; boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesinde açılır. Orada Aile Mahkemesi olmaması durumunda Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevli olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde boşanma davası açılır. 

Boşanma davası nasıl açılır? 

Boşanmak isteyen eş, davasını Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebeplerinden en az birine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma dava dilekçesi ile kendinin veya eşinin yerleşim yeri ya da davadan önce son altı aydan beri birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesinde açar. Boşanma davası için hazırlanan dilekçe ve ekler ve gerekli diğer belgeler adliye tevzi bürosuna verilir. 

Boşanmak için avukata başvurmalı mıyım? 

Boşanma davalarında da diğer tüm davalarda olduğu gibi usul hukukunun belirlediği sürelere uymak gerekmektedir. Hem davacı hem de davalının kendi haklılığını ve karşı tarafın kusurunu ispatlayabilmesi, sürecin zaman ve maddiyat açısından en olumlu şekilde yürütülebilmesi için her iki tarafın da bir avukattan hukuki destek alması gerekir. 

Boşanma durumu nasıl ve ne zaman gerçekleşir? 

Türk Medeni Kanununa göre; boşanma sadece mahkeme kararı ile olabilir. Aile mahkemesinin veya üst mahkeme olan Yargıtay ve/veya Bölge Adliye Mahkemelerinin vereceği kararın taraflara tebliğ edilerek kesinleşmesiyle karar, nüfus müdürlüğüne sistem üzerinden gönderilir ve nüfus kayıtları düzeltildiğinde boşanma resmi olarak gerçekleşmiş olur. 

Boşanma davası açmak için ne yapılmalı? 

Boşanmak isteyen kişi, kendisi boşanma davası açabileceği gibi; bir avukat aracılığıyla vekalet vererek de boşanma davasını açabilir. Anlaşmalı boşanma davasında,  tarafların duruşmaya bizzat katılması ve boşanma protokolündeki maddeleri ve boşanmak istediklerini Mahkeme huzurunda da bizzat teyit etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında avukatMahkemeye sunulan protokolün usulüne uygun olmasında önemlidir.  

Çekişmeli boşanma davalarında avukat varsa, tarafların duruşmalara katılma zorunluluğu yoktur; tüm süreç avukatlar aracılığıyla yürütülür.  

Boşanma şartları nelerdir? 

Çekişmeli boşanma davalarında hakimin boşanma kararı vermesi için; davanın usulüne uygun olarak açılmış olması, yasada belirtilen boşanma sebeplerinden en az birinin mevcut olması, boşanma sebebinin açık, net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması, bunların hukuki delillerle ispat edilmesi ve davanın usulüne uygun şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Tüm bunların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi içinse sürecin bir boşanma avukatı ile yürütülmesi önemlidir. 

Kaynak: Av. Duygu GÜNER 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here